Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
10 1   геаграфія   бел. літ   русск.  лит   мед. падрыхтоўка   бел. мова(пр.)
2   матэматыка  бел.мова(пр.)  русск.  язык    біялогія(пр.)   сусветная гісторыя
3     бел. мова (пр.)  грамадазнаўства   інфарматыка    фізічная культура і здароўе    біялогія(пр.)
4   фізічная культура  і здароўе   матэматыка    сусветная гісторыя   матэматыка    фізіка
5   ням. мова    хімія   фізіка    геаграфія   матэматыка
6  біялогія(пр.)   ням. мова  ням. мова   русск.  лит       хімія

7 гадзіна здароўя і спорту

7 7  біялогія(пр.)

04.05.20 -09.05.20

Дата Прадмет Тэма Заданне для самастойнага навучання Дамашняе заданне
06.05

 

фізіка Рашэнне задач па тэме “Закон Ампера. §33

Рашэнне задач 1,2  с.83

§33

Рашэнне задач 1,2  с.83

08.05 фізіка Патэнцыяльная энэргія §34 §34
06.05 інфарматыка Мадэляванне магчымасцямі тэкставага рэдактара § 25 § 25

нямецкая мова

Дата Тэма Д/З
04.05.20 Адкрыцці,вынаходніцтвы і прагрэс.Адваротны бок прагрэсу.

Пр.6а,b,c,d,e,f,g,h(с.228-229)

Пр.6i,c.230
05.05.20 Нямецкія брэнды і беларускія брэнды.

Пр.7a,b,c,d;8 a,b(с.230-232)

Пр.8c,c.232
06.05.20 Вынаходніцтвы ў Германіі і ў Беларусі.

Пр.1a,b,c;2a,b(с.232-234)

Пр.2c,dc.234-235
Дата Предмет Тема Материал урока Домашнее задание
06.05 Русский язык Слитные, раздельные и дефисные написания самостоятельных частей речи. Упр.348, 349, 350. Упр.361
06.05 Русская литература М.Горький. «На дне» 1,2 акт 3,4 акт
07.05 Русская литература М.Горький. «На дне» Ответить на вопросы с.290 Прочитать стихотворения из сборника И.Бунина «Листопад»

 

Класс Предмет Тема Материал Д\з
04.05 Биология Пр.р№13 учебник Пар. 45
05.05 Биология Модификационная изменчывость учебник Пар.46
07.05 Биология Лаб.р.№6 учебник Пар.46
08.05 Биология Генотипическая изменчивость учебник Пар.47

 

05.05 Грамада-знаўства

10 кл.

Мастацтва § 23
06.05 Гісторыя Беларусі

10 кл.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны § 22
08.05 Гісторыя Беларусі

10 кл.

Германскі акупацыйны рэжым § 23

 

04.05 матэматыка 10 Перпендыкулярнасць прамой і плоскасці

Гл.3,$1, №329-334

Гл.3,$1

№335

05.05 матэматыка 10 Перпендыкулярнасць прамой і плоскасці

Гл.3,$1, №336-352

Гл.3,$1

№353

07.05 матэматыка 10 Перпендыкуляр і нахіленая

Гл.3,$2, №374-378

Гл.3,$2

№379

 

04.05 Геаграфія Брэсцкая вобласць §58 §58, падр.паведамленне “Пружанскі раён”
07.05 Геаграфія Практычная работа №11

“Характарыстыка Пружанскага раёна”

Пр. раб №11 Характарыстыка Пружанскага раёна
07.05 Мед. падр. Рэпрадуктыўнае здароўе. Гігіена і культура палавых зносін §3.1 §3.1

 

27.04.20-03.05.20

Нямецкая мова

27.04 Нямецкая мова Навука і тэхніка.Навуковыя даследаванні ў розных галінах.

Пр.1,с.220;1 a,b,c;3 a,b,c;4a,b;(с.221-224)

Пр.4d,f,g,c.224-225
29.04 Нямецкая мова Новыя галіны ў навуцы.

Пр.5a,b,c,d,e,h,i

Пр.5 f,g,c, c.227
Дата Прадмет Тэма Заданне для самастойнага навучання Дамашняе заданне
04.05

 

інфарматыка Мадэляванне ў задачы росту і ўбывання §21 §21

 

 

Дата Прадмет Тэма ўрока Матэрыял Д/з
27.04 бел. мова Пісьмовая творчая работа. Сачыненне-апісанне “Беларусі маёй васількова-зялёная карта” Дапрацаваць

 

29.04 Гісторыя Беларусі

10 кл.

Наш край. Абагульненне па раздзелу “Беларусь ва ўмовах станаўлення савец-кага грамадства. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы”. С. 107 заданні “Наш край” (на выбар)

 

дата Предмет Тема Материал Д\з
27.04 Биология Решение задач Задачи 6-7 Пар. 44
30.04 Биология Практ. Раб. 13 Задачи

 

30.04 10 інфарматыка Выкарыстанне інструментаў таблічнага працэсара для рэалізацыі мадэлі §87,88
29.04 10 фізіка Сила Лоренца. Движение заряжённых частиц в магнитном поле. Решение задач по теме «Сила Лоренца»

 

§32, упр.23 (1,3)

 

дата Предмет Тема Материал урока Дом. задание
29.04 русский язык Правописание не и ни со словами разных частей речи §.47.Упр.379,380,381,384,385 Упр.387
29.04 русская  лит. А.П.чехов. Пьеса «Вишнёвый сад» Пьеса «Вишнёвый сад». 1и 2 действие. 3 и 4 действие
30.04 русск. лит. А.П.чехов. Пьеса «Вишнёвый сад» Пьеса «Вишнёвый сад». 3 и 4 действие. с.221-263

 

 

20.04.2020-24.04.2020

Беларуская мова 10 клас

Дата 21.04.2020

Тэма: “Марфалагічныя нормы: ужыванне асабовых займеннікаў, ужыванне прыназоўніка пры адмоўным займенніку, акцэнталагічныя нормы пры скланенні займеннікаў сам, сама, самы, ніхто, нішто””

Заданенне: ведаць тэорыю &36, пісьмова выканаць практ.310(паўт.), 311

Д/З &36, практ.312

Дата 22.04.2020

Тэма: “Дзеяслоў, яго граматычныя прыметы. Формы дзеяслова ”

Заданенне: ведаць тэорыю &37, падагуліць веды пра дзеяслоў як часціну мовы,  выканаць тэставыя заданні практ. 315, пісьмова выканаць практ.317

Д/З &37, практ. 321

Дата 24.04.2020

Тэма: “Правапіс дзеясловаў. Марфалагічныя нормы: ужыванне асабовых канчаткаў дзеясловаў, адрозненне канчаткаў дзеясловаў абвеснага і загаднага ладу, ужыванне дзеясловаў з суфіксамі –ава-(-ява-) і –ірава-

(-ырава-), акцэнталагічныя нормы пры ўтварэнні спрагальных форм дзеясловаў”

Заданенне: ведаць тэорыю &38, спісаць сказы з заменай форм дзеясловаў практ.322, скласці сказы з дзеясловаміз патрэбнымі суфіксамі практ.323

Д/З &38, практ. 324

Беларуская літаратура 10 клас

Дата 24.04.2020

Тэма:  Гістарычная аснова рамана “Каласы пад сярпом тваім”

Заданенне: пазнаёміцца з гісторыяй напісання твора ( крытыка с.244), акрэсліць праблематыку

Д/З скласці план характарыстыкі вобраза галоўнага героя, прачытаць раздзелы 1,2,4,12,17 другой кнігі рамана

 

 

 

Біялогія 10 кл

 

Тэма: Рашэнне біялагічных задач  па тэме “Дыгібрыднае скрыжаванне”

Заданні:

 1. Прачытаць & 43;
 2. Выканаць заданні пасля параграфа ў сшытку.

Д/з: & 43.

 

Біялогія 10 кл

Тэма:  Практычная работа: Рашэнне біялагічных задач  па тэме “Дыгібрыднае скрыжаванне”

Заданні:

 1. Прачытаць & 43;
 2. Выканаць заданні ў сшытку задач па тэме “Дыгібрыднае скрыжаванне”.

Д/з: Вывучыць & 43.

 

Біялогія 10 кл

Тэма:  Счэпленае наследванне. Храмасомная тэорыя спадчыннасці

Заданні:

 1. Прачытаць & 44;
 2. Выпісаць з параграфа выдзеленыя азначэнні у сшытак.

Д/з: Вывучыць & 44.

 

Біялогія 10 кл

Тэма:   Храмасомная тэорыя спадчыннасці

Заданні:

 1. Прачытаць & 44;
 2. Выпісаць з параграфа асноўныя палажэнні храмасомнай тэорыі спадчыннасці у сшытак.

Д/з: Вывучыць & 44.

 

Геаграфiя,10 клас

Тэма: «Сфера паслуг. Вiды эканамiчнай дзейнасцi, састаўляючыя сферу паслуг»

Заданнi:

 1. прачытаць & 53; скласцi ў сшытку схему: «Структура сферы паслуг».

2.прачытаць &54; адказаць на пытаннi (стар.260).

Дамашняе заданне: вучыць матэрыял &53,54

 

Медыцынская падрыхтоўка 10 кл

24.04.2020

 

Тэма: Праблемы узаемаадносін юнакоў і дзяўчат. Рэпрадуктыўнае здароўе

Заданні:

 1. Прачытаць & 3.1;
 2. Выканаць заданні ў сшытках па тэме.

Д/з: Вывучыць & 3.1.

 

Геаметрыя 10 клас

дата тэма Матэрыл падручніка Д/з
Перпендыкулярнасць прамой і плоскасці С.108-111

Азначэнне, тэарэма1,2,3,4

Задача 331 с116
С.111-114 тэарэма 5,6,7 Задача 338 с.117
С. 116, задача 330, 333, 334, 335 Задача 339 с.117
С.120 задача 350, 352, 354, 356 Задача 360 с.121

 

         Русский язык  10  класс

Тема «Контрольное сочинение по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир».

 

 

         Русская литература 10 класс

Тема «Контрольное сочинение по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир».

Темы: «В поисках смысла жизни (об Андрее или Пьере)».

« Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».

« Семья в романе «Война и мир».

 

23.04.2020.         Русская литература 10 класс

Тема «Русский реализм конца XIX – начала XX века. Обзор. Продолжение классических традиций и поиски новых возможностей реалий».

Стр.217-221(записать тезисы, ответить на вопросы на стр.221).

Д/з: прочитать рассказ А.П.Чехова «Человек в футляре».

 

Фізіка 10 клас

22.04.2020

Тэма: Закон Ампера. Прынцып суперпазіцыі магнітных палёў.

Матэрыял падручніка: §31, скласці канспект па плану: лініі магнітнай індукцыі, правіла правай рукі, уласцівасці ліній, закон Ампера, прынцып суперпазіцыі, магнітныя палі. Стаораныя рознымі крыніцамі.

Д/з § 31, прак.22(2)

 

24.04.2020

Тэма: Рашэнне задач

Матэрыял падручніка: с.222 прыклад рашэння задач, практыкаванне 22 (2-5)

Д/з прак.22(6)