Клас №  Панядзелак Ауторак Серада Чацвер Пятніца
    04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
10 1    бел. літ    геаграфія    бел. літ  інфарматыка біялогія(б)/бел.мова(пр.)
2    сусветная гісторыя  матэматыка бел.мова(б)/бел.мова(пр.)     гадзіна здароўя і спорту    фізіка
3     ням. мова    ням. мова    фізіка   прац.навуч.  /біялогія(пр.)   сусветная гісторыя
4 біялогія(б)/бел.мова(пр.)   русск.   лит   прац.навуч.  /біялогія(пр.)    прац.навуч.  /біялогія(пр.)   хімія
5  грамадазнаўства русск.   язык матэматыка матэматыка фізічная культура і здароўе
6  матэматыка   астраномія   прац.навуч.  /біялогія(пр.)  хімія  ням мова

 

7 фізічная культура  і здароўе   дап./мед.

прадрыхтоўка

04.05.20 — 09.05.20

нямецкая мова

Дата Тэма Д/З
04.05.20 Нацыянальны гонар-уласцівасць прадстаўнікоў усіх краін.

Пр.4а,b,c,d;5a,b (c.269-273)

Пр.4e;5c,c.271-273
05.05.20 Цярпімасць і павага-уласцівасці нацыянальнага характару беларусаў.

Пр.6a,b,c,d,e(с.273-275)

Пр.6f,c.275
08.05.20 Звычкі і стэрэатыпы.

Пр.1a,b,c,d,e,f;2a,b,d(с.275-279)

Пр.2e,f,с.279
04.05 11 Бел.літ Праблематыка сучаснай прозы (агляд)   С.234-237
06.05 11 Бел.літ І.Чыгрынаў “Вяртанне да віны”   Ідэйна-мастацкі аналіз твора
06.05 11 Бел.мова Канструкцыі з чужой мовай 220 219

 

дата прадмет тэма матэрыял Дамашняе заданне
04.05 Беларуская мова(профіль) Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці складаных сказаў рознай будовы і прызначэння. Выпісванне сказаў з рознымі відамі сувязі частак,пабудова іх схем; складанне сказаў з рознымі відамі сувязі частак паводле прапанаваных схем .Практ202,204, Пар.20,практ.205

 

 

 

 

 

06.05   Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці складаных сказаў рознай будовы і прызначэння. Пісьмовыя адказы на пытанні змесце тэксту пра асаблівасці сінтаксісу тэкстаў мастацкага стылю;сінтаксічны разбор складаных сказаў.208,209 Пар.20,практ.210
08.05   Сінтаксічная сінаніміка Падбіраць  да сінтаксічных канструкцый сінанімічныя,прыводзіць уласныя прыклады сінанімічных сінтаксічных канструкцый;сінтаксічны разбор простых і складаных сказаў.Практ207 Пар.20,Практ.215

 

11 класс(база)

Класс Предмет Тема Материал Д\з
04.05 Биология Круговорот веществ в биосфере учебник Пар. 47
08.05 Биология Круговорот веществ в биосфере учебник Пар.47

 

11 класс(профиль)

Класс Предмет Тема Материал Д\з
06.05 Биология Ткани органы Учебник Пар. 30
06.05 Биология Регуляция функций Учебник Пар.31-33
07.05 Биология Способы размнажения Учебник Пар.34-36
07.05 Биология Онтогенес организму Учебник Пар. 37-39

 

04.05 Гісторыя Беларусі

11 кл.

Знешняя палітыка РБ § 24-25
04.05. Грамада-знаўства

11 кл.

Гарызонты інфармацыйнага грамадства. Перспектывы развіцця РБ ва ўмовах інфармацыйнага  грамадства § 22, інд. заданні
08.05 Гісторыя Беларусі

11 кл.

Развіццё адукацыі, навукі, культуры § 27-28

 

07.05 Мед. падр. Паражэнне скурных покрываў §6.6 §6.6
05.05 Геаграфія Палітычная геаграфія. Сучпасныя геапалітычныя праблемы. Пр. раб.№7 §27,28, пр. раб №7 §27,28

27.04.20-03.05.20

матэматыка

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
27.04 Паказальныя ўраўненні В-59 №1-5 В-60 №1-5
29.04 Паказальныя няроўнасці В-59,№6-8 В-60 №6-8
30.04 Лагарыфмічныя ўраўненні В-59, №9,10 В-60 №9,10

астраномия

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
05.05 Расшыральны Сусвет. Жыццё і розум у Сусвеце §§30,31 §§30,31

Физика

Дата Тэма урока У класе Дамашняе заданне
29.04 Ядзерныя рэакцыі. Законы захавання ў ядзерных рэакцыях §36 §36,
06.05 Радыеактыўнасць. Закон радыеактыўнага распаду §37, 38 §37, 38

Нямецкая мова

27.04 Асаблівасці нацыянальнага характару немцаў.Асаблівасці нацянальнага характару Беларусаў.

Пр.2а,b,c(с.257),5a,b c,d,e ,f(c.263-264)

Пр.5h,k,c.264-265
01.05 Рысы характару немцаў і беларусаў.

Пр.3a,b,c,d,g

Пр.3 і,с.269

 

27.04 11 Бел.літ Праблематыка сучаснай прозы (агляд) С.234-237
29.04 11 Бел.мова Кантрольны пераказ

 

дата прадмет тэма матэрыял Дамашняе заданне
27.04 Беларуская мова(профіль) Сінтаксічныя нормы ужывання сказаў з рознымі відамі сувязі частак у тэкстах розных тыпаў,стыляў і жанраў. Выпісванне сказаў з рознымі відамі сувязі частак,пабудова іх схем; складанне сказаў з рознымі відамі сувязі частак паводле прапанаваных схем Пар.19,практ.198

 

 

 

 

 

29.04 Пунктуацыйныя нормы:знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамісувязі частак. Тлумачэнне пастаноўкі знакаў прыпынку ў тэкстах.практ.194,195,196. Пар.19,практ.200
01.05 Пераклад тэксту.Практ.199 Практ.199

 

 

11 класс(база)

Класс Предмет Тема Материал Д\з
27.04 Биология Компоненты биосферы Тесты Пар. 46

 

11 класс(профиль)

Класс Предмет Тема Материал Д\з
29.04 Биология Строение нуклеиновых кислот Учебник Пар. 7
29.04 Биология Строение ферментов Учебник Пар. 9
30.04 Биология Хранение наследственной информации Учебник Пар. 28
30.04 Биология Особенности строения клетки Учебник Пар. 11-18

 

11 класс

Класс Предмет Тема Материал Д\з
30.04 Химия Практ. Раб. 3 Задачи Пар. 35-48

 

27.04 Гісторыя Беларусі

11 кл.

Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х – пачатку ХХІ ст. § 20-21, паўт. білет 13
27.04. Грамада-знаўства

11 кл.

Удзел РБ у вырашэнні глабальных праблем § 21, інд. заданні

 

11 клас
30.04 Мед. падр. Туберкулёз §6.5 §6.5

 

 

20.04.2020-24.04.2020

Прадмет Колькасцьгадзін Заданне
Грамадазнаўства 1 §19. Аблічча сучаснага свету. 1. Разнастайнасць сучаснага свету. 2.Фактары разнастайнасці сучаснага свету. 3.Геапалітыка 4.Геапалітычны статус Рэспублікі Беларусь.Выканайце міні-праект:  Выкарыстоўваючы матэрыялы
СМІ, прывядзіце прыклады таго, як беларуская дзяржава
выкарыстоўвае сваё геаграфічнае становішча ў нацыянальных інтарэсах.
Русский язык (база) 1 Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления. Знаки конца предложения.§24, 25. Выполнить упражнения 234, 235, 236.
Русский язык (профиль) 1 Употребление двоеточия.§28, ознакомление с теорией на с.203. упр 245-устное учебное сообщение. Упр 254
(Анализ  содержания и пунктуации.) Подобрать 6 примеров употребления двоеточия в рассказах А.И.Солженицына, В.И Белова
2 Употребление тире.§29, ознакомление с теорией на с.204. Самостоятельная работа по вариантам , упр 246
(1). Выписать из изучаемого на уроках литературы произведения 6 примеров употребления тире.
2 Функции тире. §29 Выписать из проихведений М.И Цветаевой 6 прмеров употребления тире, графически объснить в них пунктуацию.
Русская литература 1 А.И Солженицын “Один день Ивана Денисовича” прочитать повесть. Подумать над вопросами 3-6 на с.276
Беларуская літаратура Сучасная беларуская паэзія (М. Башлакоў, М. Пазнякоў, М. Мятліцкі)А. Савіцкі “Пісьмо ў рай”
Матэматыка 4 11 клас задания 11 кл решения
Нямецкая мова(база) 1 Пр. 8 (b), с. 229-230 (вусна)Пр. 8 (с), с. 230 (пісьмова)
1 Пр. 6 (b), с. 250-251 (вусна)Пр. 6 (d), с. 252 (пісьмова)
1 Пр. 1 (с), 2 (а), 3 (с), с. 256-258 (вусна)Пр. 3 (а), с. 257 (пісьмова)
Нямецкая мова(профіль) 1 Пр. 1 (d), с. 239-242 (вусна)Пр. 1 (і), с. 243 (пісьмова)
1 Пр. 4 (с, d), с. 246-247 (вусна)Пр. 4 (е), с. 247 (пісьмова)
1 Пр. 4 (f ), с. 247-248 (вусна)Пр. 4 (g), с. 248 (пісьмова)
1 Пр. 6 (b), с. 250-251 (вусна)Пр. 6 (d), с. 252 (пісьмова)
1 Пр. 10 (g), с. 237-238 (вусна)Пр. 10 (h), с. 238 (пісьмова)
Англійская мова 1 c.235, пр.1(b), 4(a,b) вусна, с.237, пр.5(пункт 2)(пісьм.)ЦТ, зборнік тэстаў 2019, варыянт1-3
1 с.238, пр. 3,4 вусна, с.241, пр.5(b),6(пісьм.)ЦТ, зборнік тэстаў 2019, варыянт1-3
1 с.241, пр.1(пісьм.) c.242, пр. 2(а)вуснаЦТ, зборнік тэстаў 2019, варыянт1-3
Фізіка 1 §34.Лазеры (вусна). Прак.21 №7,8(пісьмова)
2 §35.Пратонна-нейтронная мадэль будовы ядра атама.Энергія сувязі ядра атама(вусна).Прак.22 №1,2,3 (пісьмова)
Інфарматыка 1 §4Падрыхтоўка відарысаў для Інтэрнэта. Работа ў рэдактары візуальнага вэб-канструявання (вусна)
Астраномія 1 §28.Міжзоркавае асяроддзе (вусна)§29.Зоркавыя сістэмы – галактыкі(вусна)
Геаграфія 1 §25 Мінеральна- рэсурская праблема
Біялогія 1 Тэма: Чалавечыя расы, іх паходжанне і адзінства.§ 41 падручніка. Аформіць табліцу адметных асаблівасцей рас чалавека. Вылучыць фактары эвалюцыі чалавека на сучасным этапе.  Скласці тэст з 10 пытанняў, у якіх  не меньш 3 варыянтаў адказаў і адным правільным да раздзела 5 падручніка.
2 Тэма: Паняцце біясферы. Межы біясферы. §451.Скласці канспект у рабочым сшытку: Вызначыць хто і калі ўпершыню ўвёў тэрмін біясфера… Біясфера-гэта..

2. Вызначыць межы біясферы (с. 197) Запоўніць табліцу (с. 197-200) Біясфера і яе межы.

Абалонкі зямлі Пратяжнасць Межы жыцця Абмяжоўваючыя фактары распаўсюджвання жыцця
Атмасфера:А) трапасфера

 

Б) стратасфера

Літасфера
Гідрасфера

(пытанне №3 с. 200)